Εισαγωγή

Η εταιρία μας συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε προβεί σε μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως "GDPR") της ΕΕ. Στόχος μας είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς και διαφανείς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για αυστηρά καθορισμένους σκοπούς οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι κατά κανόνα η δική σας συγκατάθεση, η οποία λαμβάνεται κατόπιν ειλικρινούς και κατανοητής ενημέρωσης.

Επιπροσθέτως, τα δεδομένα σας είναι δυνατόν να τύχουν επεξεργασίας είτε για να είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση, είτε για να συμμορφωθούμε προς τις διατάξεις του νόμου είτε για να εκπληρώσουμε έννομα συμφέροντα που κυρίως σχετίζονται με την επιχειρηματική μας δράση.

Έχουμε υλοποιήσει ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης προς το νέο Γενικό Κανονισμό, ώστε να διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού έχουμε αναπτύξει ένα μηχανισμό απόκρισης σε δικά σας αιτήματα που συνδέονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας.


Η eurotherm.com.gr είναι σε διαδικασία συμμόρφωσης με τον κανονισμό του GDPR.

Περιεχόμενα

 1. Ορισμοί που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου
 2. Αρχές της προστασίας των δεδομένων που ακολουθούμε
 3. Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας
 4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε σχετικά με σας
 5. Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
 6. Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
 7. Πως ασφαλίζουμε τα δεδομένα σας
 8. Πληροφορίες σχετικά με τα cookies
 9. Κρυπτογράφηση των δεδομένων με SSL
 10. Εύκολη απεγγραφή ή ανάκληση άδειας
 11. Κρυπτογράφηση των δεδομένων με SSL
 12. Καταγραφή IP
 13. Διαφήμιση στα social media
 14. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
 15. Διαρροή Πληροφοριών
 16. Πληροφορίες επικοινωνίας

Ορισμοί

Προσωπικά Δεδομένα – Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ.1 ως προσωπικά δεδομένα περιγράφεται “κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Tο ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου”.

Επεξεργασία – Αντίστοιχα για την επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 2 νοείται: “κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή”.

Υποκείμενο Δεδομένων – ένα φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα είναι υπό επεξεργασία.

Παιδί – ένα φυσικό πρόσωπο κάτω των 16 χρονών.
Εμείς – eurotherm.com.gr

Αρχές προστασίας δεδομένων

Δεσμευόμαστε ότι ακολουθούμε τις παρακάτω αρχές προστασίας δεδομένων:

 • Η επεξεργασία είναι νόμιμη, δίκαιη, διαφανής. Πάντα σεβόμαστε τα δικαιώματα σας πριν επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα σας προσφέρουμε τις πληροφορίες που θα επεξεργαστούμε εφόσον μας το ζητήσετε.
 • Η επεξεργασία περιορίζεται στον σκοπό. Οι ενέργειες επεξεργασίας μας ταιριάζουν με τον σκοπό για τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέχθηκαν.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το λιγότερο δυνατόν πλήθος προσωπικών δεδομένων για κάθε σκοπό.
 • Η επεξεργασία είναι περιορισμένη σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν πρόκειται να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας περισσότερο από όσο χρειάζεται.
 • Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων σας.
 • Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να επιβεβαιώσουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας.

Δικαιώματα χρήστη σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Ο GDPR προβλέπει ενισχυμένα δικαιώματα για τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων). Έτσι, ως υποκείμενα έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα στην πληροφόρηση – έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται, ποια δεδομένα μαζεύονται, από που έχουν μαζευτεί και γιατί και από ποιόν επεξεργάζονται.
 2. Δικαίωμα στην πρόσβαση – έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που μαζεύετε από / για εσάς. Αυτό περιέχει το δικαίωμα να αιτηθείτε και να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που έχετε μαζέψει.
 3. Δικαίωμα στην διόρθωση – έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση ή την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία είναι λανθασμένα ή ανολοκλήρωτα.
 4. Δικαίωμα στην διαγραφή – σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων από τα αρχεία μας.
 5. Δικαίωμα στην απαγόρευση στην επεξεργασία – έχετε το δικαίωμα να εμποδίσετε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
  1. αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων
  2. κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή)
  3. τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας
 6. Δικαίωμα στην άρνηση στην επεξεργασία – σε μερικές περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, για παράδειγμα στην περίπτωση που γίνονται απευθείας ενέργειας marketing.
 7. Δικαίωμα στην άρνηση σε αυτόματη επεξεργασία – έχετε το δικαίωμα να αρνείστε την αυτόματη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου της δημιουργίας προφίλ, και να μην είναι υποκείμενο απόφασης βασισμένο σε αυτόματη επεξεργασία. Αυτό το δικαίωμα μπορείτε να το εξασκείται όταν υπάρχει ένα αποτέλεσμα της δημιουργίας προφίλ το οποίο δημιουργεί νομικές επιπτώσεις σχετικά με εσάς ή σας επηρεάζουν πάρα πολύ.
 8. Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή όπως την διαβάζει η μηχανή σας (machine-readable format) ή εάν είναι εφικτό, σαν απευθείας μεταφορά από τον ένα επεξεργαστή στον άλλο.
 9. Δικαίωμα στην υποβολή ένστασης – στην περίπτωση στην οποία αρνηθούμε το αίτημα σας σύμφωνα με το δικαίωμα στην πρόσβαση, θα σας προμηθεύσουμε με την αιτιολόγηση που προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπου με τον οποίο έχουμε χειριστεί το αίτημα σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
 10. Δικαίωμα για βοήθεια από την εποπτική αρχή – έχετε το δικαίωμα για να ζητήσετε βοήθεια από την εποπτική αρχή για άλλες νομικές διεξόδους όπως απαίτηση για αποζημίωση.
 11. Δικαίωμα στην απόσυρση της αποδοχής – έχετε δικαίωμα να αποσύρετε οποιοδήποτε αποδοχή έχετε κάνει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Δεδομένα που συλλέγουμε

Πληροφορίες που έχετε μοιραστεί μαζί μας
Αυτό μπορεί να είναι το e-mail σας, το όνομα σας, – κυρίως πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση μίας υπηρεσίας ή για να βελτιωθεί η εμπειρία εξυπηρέτησης σας.

Πληροφορίες που μαζεύουμε αυτόματα για εσάς
Αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα από τα cookies και άλλα εργαλεία. Για παράδειγμα, πληροφορίες για το καλάθι αγορών σας, την IP διεύθυνση σας, το αγοραστικό παρελθόν σας (εάν υπάρχει) κλπ. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης σας. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή αν βλέπετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας οι ενέργειες σας μπορεί να παρακολουθούνται.

Πληροφορίες από τους συνεργάτες μας
Μαζεύουμε τις πληροφορίες από τους έμπιστους συνεργάτες μας με την επιβεβαίωση ο,τι έχουν νόμιμες βάσεις για να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες με εμάς. Αυτές μπορεί να είναι πληροφορίες που έχετε προσφέρει απευθείας σε αυτούς ή έχουν μαζέψει σχετικά με σας με τις νόμιμες διαδικασίες τους. Δείτε την λίστα των συνεργατών μας εδώ.

Όσον αφορά τη χρήση των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

Πληροφορίες δημόσια διαθέσιμες
Μπορούμε να μαζέψουμε τις πληροφορίες για εσάς οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες.

 

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε:

 • να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες τις οποίες έχετε ζητήσει, τις προωθητικές ενέργειες, μετά από αίτημα σας και την επικοινωνία με εσάς σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες, καθώς και την ενημέρωση σας για τις αλλαγές των υπηρεσιών μας.
 • να ενισχύσουμε την εμπειρία εξυπηρέτησης σας
 • να εκπληρώσουμε μια υποχρέωση λόγω ενός νόμου ή συμβολαίου

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, βάση νόμιμων οδών ή με την συγκατάθεση σας.

Όταν πρόκειται να συνταχτεί ένα συμβόλαιο ή να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις ενός συμβολαίου, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 • για να σας πιστοποιήσουμε – αναγνωρίσουμε,
 • για να σας προσφέρουμε μια υπηρεσία,
 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε για πωλήσεις είτε για να σας τιμολογήσουμε.

Με βάση το νομικό ενδιαφέρον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω λόγους:

 • για να σας στείλουμε προσωποποιημένες προσφορές,
 • για να διαχειριστούμε και να αναλύσουμε την πελατειακή βάση μας (την αγοραστική συμπεριφορά και ιστορία) με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα, η ποικιλία, και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται / διατίθενται,
 • για να διενεργήσουμε ερωτηματολόγια σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών,

Εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει ανάλογα, θεωρούμε ότι η προσφορά υπηρεσιών την οποία είναι όμοια ή ίδια με την αγοραστική ιστορία σας / την συμπεριφορά πλοήγησης στην ιστοσελίδα είναι στα νόμιμα ενδιαφέροντα μας.

Με την συγκατάθεση σας Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους ακόλουθους λόγους:

 • για να σας στείλουμε newsletters ενημέρωσης με συμβουλές και άρθρα σχετικά με τις υπηρεσίες μας
 • και καμπάνιες προσφορών

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά Δεδομένα σας έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε την υποχρέωση που δημιουργείται από τον Νόμο και / ή χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για επιλογές που προσφέρονται από τον Νόμο. Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ανώνυμα τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα εκτός της Πολιτικής μας μόνο όταν είναι ανώνυμα. Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες με τις χρεώσεις σας και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται για εσάς εφόσον χρειάζονται για λογιστικούς λόγους ή για υποχρεώσεις που διέπονται από το Νόμο, αλλά όχι παραπάνω από όλα αυτά.

Μπορεί να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για επιπρόσθετες υποχρεώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται εδώ, αλλά είναι συμβατά με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο είχαν συλλεχθεί. Για να γίνει αυτό, θα σιγουρευτούμε ότι:

 • η σχέση που υπάρχει μεταξύ των σκοπών, του περιεχομένου και την φύση των Προσωπικών Δεδομένων είναι κατάλληλη για περαιτέρω Επεξεργασία,
 • η περαιτέρω Επεξεργασία δεν πρόκειται να επηρεάσει τα συμφέροντα σας και
 • θα υπάρχει η κατάλληλη διασφάλιση για την Επεξεργασία.

Θα σας ενημερώσουμε για κάποια περαιτέρω Επεξεργασία και σκοπούς.

Φόρμες επικοινωνίας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε:

 • να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτό περιλαμβάνει την προσφορά σε εσάς με υπηρεσίες τις οποίες έχετε ζητήσει, την προσφορά σε σας με προωθητικές ενέργειες κατά το αίτημα σας και την επικοινωνία με εσάς σε σχέση με τις υπηρεσίες, επικοινωνία και διάδραση μαζί σας, καθώς και για την ενημέρωση σας με τις αλλαγές για οποιοδήποτε υπηρεσία.
 • να ενισχύσουμε την εμπειρία εξυπηρέτησης σας.
 • Τα δεδομένα της φόρμας επικοινωνίας, προωθούνται στο email server μας και δεν αποθηκεύονται στο cms (joomla ή οποιοδήποτε άλλο) και διατηρούνται για μικρό χρονικό διάστημα, έως εκπληρωθούν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται κατά το αίτημα σας.

Ποιος άλλος μπορεί να έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας

Δεν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με ξένους. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα, σε μερικές περιπτώσεις προσφέρονται σε έμπιστους συνεργάτες μας ώστε να είναι εφικτή η προσφορά υπηρεσιών ή για να ενισχυθεί η εμπειρία εξυπηρέτησης σας. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με:

Οι συνεργάτες μας που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας:

 • Κανείς

Οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες:

 • Κανείς

Συνδεόμενα Τρίτα Μέρη:

 • Google Analytics – Για να εντοπίσουν την χρήση και την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών μας

Συνεργαζόμαστε μόνο με συνεργάτες που είναι ικανοί να διασφαλίσουν ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλείας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε Τρίτα Μέρη ή σε Δημόσιους Φορείς όταν είμαστε Νομικά υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Μπορεί να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε Τρίτα Μέρη εάν το έχετε επιτρέψει ή υπάρχουν νόμιμες βάσεις και λόγοι για αυτό.

Πως διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας

Κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να διαφυλάξουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Χρησιμοποιούμε ασφαλή πρωτόκολλα για την επικοινωνία και την μεταφορά των δεδομένων (όπως το HTTPS).

Χρησιμοποιούμε ανωνυμοποίηση (anonymising) και διαδικασία ψευδωνύμου (pseudonymising) όπου χρειάζεται. Παρακολουθούμε τα συστήματα μας για πιθανά τρωτά σημεία και επιθέσεις. Χρησιμοποιούμε λογισμικό για την προστασία της ιστοσελίδας και του server.

Εάν και προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών. Παρόλα αυτά, υποσχόμαστε να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για κάποια πιθανή παραβίαση δεδομένων. Επίσης θα σας ενημερώσουμε εάν υπάρχει απειλή για τα δικαιώματα σας ή τα ενδιαφέροντα σας. Θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν να κάνουμε για να αποτρέψουμε μια παραβίαση δεδομένων και να βοηθήσουμε τις αρχές εάν υπάρχουν κάποιες ανάλογες παραβιάσεις.

Εάν έχετε λογαριασμό μαζί μας, σημειώστε ότι πρέπει να κρατάτε το όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) μυστικά.

Παιδιά

Δεν σκοπεύουμε να μαζεύουμε επίτηδες ή εν γνώση μας πληροφορίες από παιδιά. Δεν στοχεύουμε παιδιά με τις υπηρεσίες μας.

Cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε

To site της εταιρίας μας χρησιμοποιεί «cookies» τα οποία είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κλπ).

Η εγκατάσταση των «cookies» από εμάς επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την περιήγησή σας καλύτερη πιο εύκολη και ευχάριστη. Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες κατά την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο αλλά και να μπορούμε να εξελιχτούμε ανάλογα με τις απαιτήσεις του κοινού μας.

Σχετικά Cookies

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας cookies από υπηρεσίες τρίτων όπως: Για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο (analytics), μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλης μορφής internet marketing και προβολής του ιστότοπου στο διαδίκτυο (facebook, twitter κλπ), εταιρική προβολή σε μορφή αναπαραγωγής βίντεο (youtube, κλπ), υπηρεσία προσέγγισης της επιχείρησης του ιστότοπου μέσω χάρτη (google maps, foursquare, κλπ), ενημέρωση στοιχείων, εταιρικών, οικονομικών, στατιστικών ή άλλης μορφής (pdf, excel, word, txt, κλπ).

Cookies που χρησιμοποιούμε:

 • Υποχρεωτικά cookies – αυτά τα cookies είναι υποχρεωτικά για εσάς για να κάνετε χρήση μερικών σημαντικών ενεργειών στην ιστοσελίδα μας, όπως να συνδεθείτε σε αυτό. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν καμία προσωπική πληροφορία.
 • Λειτουργικά cookies – αυτά τα cookies προσφέρουν λειτουργικότητα τα οποία κάνουν την χρήση των υπηρεσιών μας πιο βολική και κάνουν την προσφορά των προσωπικών χαρακτηριστικών και επιλογών δυνατή. Για παράδειγμα, μπορούν να θυμηθούν το όνομα σας και το email σε φόρμες σχολιασμών και δεν χρειάζεται να περάσετε ξανά αυτές τις πληροφορίες την επόμενη φορά που θα σχολιάσετε.
 • Analytics cookies – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν την χρήση και την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών.
 • Διαφημιστικά cookies – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μεταδώσουν διαφημίσεις οι οποίες σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντα σας. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τον αριθμό των επαναλήψεων που βλέπετε μια διαφήμιση. Συνήθως βρίσκονται στην ιστοσελίδα από διαφημιστικά δίκτυα με την συγκατάθεση του διαχειριστή της ιστοσελίδας. Αυτά τα cookies θυμούνται ότι έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα και αυτές τις πληροφορίες μοιράζονται με άλλους οργανισμούς όπως οι διαφημιστές. Συχνά τα στοχευμένα ή διαφημιστικά cookies συνδέονται με το την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας που προσφέρεται από τον άλλο οργανισμό.

Απενεργοποίηση Cookies

Κάποια cookies στον ιστότοπο είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. Μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε από τις ρυθμίσεις του browser σας αλλά ενδεχομένως να μην εμφαίζεται πλέον σωστά η ιστοσελίδα μας. Εναλλακτικά, μπορείτε να ελέγξετε κάποια από τα cookies 3ων ημερών με την χρήση μιας πλατφόρμας που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα όπως optout.aboutads.info ή youronlinechoices.com. Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, επισκεφτείτε το allaboutcookies.org.

Χρησιμοποιούμε τα Google Analytics για να μετρήσουμε την επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα μας. Η Google έχει την δική της Πολιτική Απορρήτου την οποία μπορείτε να την δείτε εδώ. Εάν θέλετε να αποτρέψετε την δυνατότητα να σας εντοπίζει το Google Analytics, επισκεφτείτε το Google Analytics opt-out page.

Κρυπτογράφηση των δεδομένων με SSL

Tο site μας κρυπτογραφεί τα δεδομένα μέσω ssl. Το ssl πιστοποιητικό προσφέρει ιδιωτικότητα και ασφάλεια στις συναλλαγές και στην μεταφορά των δεδομένων των χρηστών.

Ηλεκτρονικές φόρμες

Στις ηλεκτρονικές φόρμες του site μας υπάρχουν κουτάκια (check boxes) συγκατάθεσης τα οποία μπορεί να τα επιλέξει ο χρήστης. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να δίνουν διαφορετική συγκατάθεση ανάλογα με τον τύπο της επεξεργασίας των δεδομένων που γίνεται κάθε φορά.

Εύκολη απεγγραφή ή ανάκληση άδειας

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα απεγγραφής ή ανάκλησης της συγκατάθεσης τους από διαδικασίες και ενέργειες που επεξεργάζονται τα δεδομένα τους. Δίνουμε την δυνατότητα στους χρήστες να απεγγραφούν από τo newsletter με εύκολο τρόπο και οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν.

Καταγραφή IP

Το site μας καταγράφει τις IP διευθύνσεις των χρηστών ή επισκεπτών.

Διαφήμιση στα social media

Η εταιρία μας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα email των χρηστών του site για διαφημιστικούς λόγους, και παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες να απεγγραφούν από τις συγκεκριμένες ενέργειες μάρκετινγκ εάν το επιθυμούν με αποστολή email ενημέρωσης στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του site διατηρούνται και αν μας ζητηθεί μπορούμε να αφαιρέσουμε όλες τις πληροφορίες που διατηρούμε για κάθε πελάτη.

Διαρροή Πληροφοριών

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε παραβίαση των δεδομένων, θα ειδοποιήσουμε εντός 72 ωρών την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό gdpr.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Εποπτική Αρχή

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου

Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.
Η τελευταία αλλαγή έγινε στις 18/05/2018.


Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματά σας εντός ενός μήνα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας τους λόγους της σχετικής μας αδυναμίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στον αριθμό 210 9409620 ή μέσω email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.