Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

ΕΥΡΟΘΕΡΜ

Σύστήμα Διαχείρισης Ποιότητας

Η «Ευροθέρμ ΑΕΕΠ» είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 για τις υπηρεσίες ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, πραγματοποιεί δε τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας και τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
avrv
iso9001